Home

COPD exacerbatie NHG

Copd (24/08) Nh

7 In de NHG-Standaard COPD wordt ipratropium geadviseerd indien salbutamol onvoldoende verbetering geeft. Een praktisch voordeel van gelijktijdige verneveling kan zijn dat bij samenvoeging van salbutamol enipratropium het benodigde volume wordt verkregen (minimaal 4 ml) dat voor verneveling nodig is (bij achtereenvolgende verneveling moet fysiologisch zout worden bijgevoegd) Richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van COPD worden beschreven in de NHG-Standaard COPD. Deze standaard sluit aan op de Zorgstandaard Astma bij volwassenen, bij delen van de multidisciplinaire richtlijn Astma (beide geïnitieerd door de Longalliantie Nederland) en bij de richtlijn Ernstig astma van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose NHG-werkgroep De Boer RA, Dieleman-Bij de Vaate AJ, Isfordink LM, Lambermon HMM, Oud M, Rutten FH exacerbatie hartfalen: beeld. Eenmaal gediagnosticeerd met COPD, denken zowel de patiënt als huisarts vaak niet meer aan hartfalen, ook niet bij toename van klachten

Een COPD-longaanval (exacerbatie COPD) is een verslechtering van de conditie van de patiënt binnen een of enkele dagen, die wordt gekenmerkt door een toename van dyspneu en/of hoesten -al dan niet met slijm opgeven-die groter is dan de normale dag-tot-dag variabiliteit en waarvoor een aanpassing van de behandeling gerechtvaardigd is Volgens de net verschenen NHG-Standaard COPD is een exacerbatie 'een verslechtering van de conditie van de COPD-patiënt binnen één of enkele dagen, die wordt gekenmerkt door een toename van kortademigheid en hoesten - al of niet met slijm opgeven - die groter is dan de normale dag-tot-dag-variabiliteit'. 1 Deze toevoeging is van belang, immers de COPD-patiënt ervaart normaliter dat zijn klachten van dag tot dag kunnen wisselen De NHG-Standaard COPD geeft de keuze tussen 5 dagen eenmaal daags 40 mg prednison of 7 dagen eenmaal daags 30 mg prednison. Er is voldoende reden om deze richtlijn ook in de eerste lijn te veranderen. Het prednisonregime bij acute COPD-exacerbaties zou dan luiden: vijf dagen eenmaal daags 30 mg is voldoende. Lees het onderzoek hier - Richtlijn Ketenzorg COPD (Stichting Ketenkwaliteit COPD 2005);1 - NHG-Standaard COPD (NHG 2007);2 - Landelijke Transmurale Afspraak COPD (NHG 2001);3 - KNGF-Richtlijn COPD (KNGF 2005, her-zien t.o.v. 1998);4 - Richtlijn Cesar & COPD (VBC 2004);5 - Multidisciplinaire richtlijn Slikproblemen bij verpleeghuisbewoners (NPi 2000).

De NHG-Standaard COPD geeft CRP-bepaling een beperkte plaats, namelijk bij patiënten met een FEV1 > 50% met een ernstige exacerbatie COPD en bij twijfel of een antibioticum is geïndiceerd. Op basis van dit unieke onderzoek is er mogelijk toch een ruimere plaats van de CRP-test bij een COPD-exacerbatie, bijvoorbeeld bij alle gevallen waarin een huisarts antibiotica overweegt Overzicht wijzigingen aan het NHG-Formularium: NHGDoc; Patiëntenvoorlichting; Spreekuurondersteuning; Expertgroepen; Beheer medische instrumenten en - materialen; Delegeren van medische handelingen; Klachtenopvang; Kwaliteit in de huisartsenzorg; Kwaliteitssysteem in de huisartsenpraktijk; NHG-Praktijkacceditering; NHG-Richtlijn Infectiepreventi Bij een ernstige exacerbatie wordt de volgende dag een controle afgesproken die bestaat uit: evaluatie van de klachten en ervaren beperkingen; onderzoek van de longen; nagaan van de reden van de exacerbatie; let vooral op de therapietrouw, de inhalatietechniek en luxerende factoren; eventueel bijstelling van het beleid

Instructiekaart exacerbatie bij COPD Versie w.1.0 22 december 2015 Ketenzorg Friesland BV - Handboek DBC Astma/COPD - Instructiekaart exacerbatie bij COPD - versie w.1.0 - december 2015 1 De behandeling en de frequentie van monitoring bij een exacerbatie worden bepaald door de erns Transmurale Afspraak COPD (NHG-LTA COPD 2009). De diagnostiek en behandeling van andere oorzaken van dyspneu, zoals pneu- • Een exacerbatie van COPD is een ver-slechtering van de conditie van de pa-tiënt binnen één of enkele dagen, die wordt gekenmerkt door een toenam Streef naar een zuurstofsaturatie tussen 94 en 98%; bij COPD-patiënten tussen 90 en 92%. Bij het bereiken van de Lymfangitis Pneumothorax Artritis Astma of exacerbatie COPD (zie NHG-Standaarden Astma bij volwassenen en COPD) (Geruptureerde) bakercyste (zie NHG-Standaard. Over de diagnostiek en de niet-medicamenteuze behandeling van COPD is recent een richtlijn verschenen die in dit tijdschrift is besproken. 1 Nu is er bijgekomen de evidence-based richtlijn over de medicamenteuze behandeling van COPD (te vinden op www.cbo.nl ). De NHG-standaard 'COPD' is inhoudelijk afgestemd op deze richtlijn. 2 Acute exacerbatie van COPD Er bestaat geen uniforme definitie voor een acute exacerbatie van COPD. De meeste definities bevatten één of meer van de volgende symptomen: toename van de dyspneu, toename van de hoeveelheid sputa of toe-name van de purulentie van de sputa. In de NICE-richtlijn van 20043 wordt een acute exacerbatie van COPD

In internationale richtlijnen en systematische literatuuroverzichten wordt geadviseerd aan patiënten met een acute COPD-exacerbatie een orale prednison kuur (merkloos) van 30 à 40 mg 1 dd voor te schrijven gedurende zeven tot 14 dagen. 1 2 De standaard 'COPD' van het Nederlands Huisartsen Genootschap ( NHG) geeft als aanbeveling een. NHG-Standaard COPD de mate van behandeling die nodig is: niet-ernstig (ver hoge n dosering luchtwegverwijders), of ernstig (orale mensen met de diagnose COPD. COPD gaat gepaard met een hoge mortaliteit Exacerbatie COPD / bronchiectasieën. Vaak is er sprake van bacteriële kolonisatie van de luchtwegen. Indien antibiotische therapie geïndiceerd is, start dan op geleide van een Gram-preparaat en kweek, rekening houdend met eventuele eerdere kweken. Bij patiënten met ≥ criterium voor een ernstige exacerbatie die in de thuissituatie.

CRP bij COPD-exacerbaties Huisarts & Wetenscha

 1. Een COPD longaanval (exacerbatie COPD) is een verslechtering van de conditie van de patiënt binnen een of enkele dagen, die wordt gekenmerkt door een toename van dyspneu en/of hoesten -al dan niet met slijm opgeven-die groter is dan de normale dag-tot-dag variabiliteit en waarvoor een aanpassing van de behandeling gerechtvaardigd is
 2. Astma-exacerbatie. Astma-exacerbaties kunnen worden uitgelokt door bijvoorbeeld inhalatie van huisstofmijt, koude lucht, rook en virale infecties. Over de rol van bacteriën als oorzaak van een astma-exacerbatie is betrekkelijk weinig bekend. In de NHG standaard 'Astma bij volwassenen' staat niets over het gebruik van antibiotica bij.
 3. Little Known Immunity Nutrient That Helps Heal COPD. Watch Now! Reduce Airflow Blockage & Long-Term Coug
Presentatie praktijkanalyse copd partner in zorg 2011

Registratie COPD-zorg NH

NHG-Standaard COPD NHG-Standaard In een ander onderzoek (n = 315 patiënten met een acute exacerbatie van COPD) waren 581 van de 795 sputummonsters van voldoende kwaliteit om verder te onderzoeken. Ze werden onderverdeeld in mucoïde (n = 145) en purulente (n = 436) sputummonsters Volgens de net verschenen NHG-Standaard COPD is een exacerbatie 'een verslechtering van de conditie van de COPD-patiënt binnen één of enkele dagen, die wordt gekenmerkt door een toename van kortademigheid en hoesten - al of niet met slijm opgeven - die groter is dan de normale dag-tot-dag-variabiliteit'. 1 Deze toevoeging is van belang, immers de COPD-patiënt ervaart normaliter dat. Exacerbatie betekent verergering of toename van klachten. Het is van belang dat u hier alert op bent en adequaat op reageert. Mogelijke klachten bij exacerbatie COPD. 's Nachts wakker worden door benauwdheid. Meer hoesten, met name in de ochtend. De hoeveelheid slijm neemt toe en verandert van kleur. Meer en toenemende kortademigheid

NHG-Standaard COPD is gebaseerd op de CBO Richtlijnen over COPD die in samenwerking met de NederlandseVereniging vanArtsen voor Long-ziekten enTuberculose (NVALT),het NHG en het Wetenschappelijk Instituut van de Nederlandse Apothekers (WINAp) zijn ontwikkeld.1 COPD komt vrijwel uitsluitend voor bij rokers ouder dan 40 jaar en wordt gekenmerkt. Definitie exacerbatie (longaanval) In overleg met ZN en Longfonds is afgesproken dat we voor de uitvoering van de aanspraken COPD per 1-1-19 de volgende definitie voor exacerbatie (longaanval) gebruiken. Voor de fysiotherapeut is het van belang dat hij zich ervan vergewist dat er wordt voldaan aan een van de onderstaande criteria Ernstige exacerbatie Hiervan is sprake bij aanwezigheid van één of meer van de onderstaande criteria: (een toename van de) dyspneu in rust, moeite met uitspreken van een hele zin, niet plat kunnen liggen ademhalingsfrequentie > 30/min (echter: bij zeer ernstige dyspneu neemt de ademfrequentie weer af!); hartslag > 120/min; gebruik van hulpademhalingsspieren; zuurstofsaturatie < 94%; [ In de NHG-Standaard COPD is beperkt plaats voor behandeling met inhalatiecorticosteroïden (ICS). Toch is het gebruik nog hoog. COPD-exacerbatie-actieplan. Als laatste gaven de deelnemers aan dat de poh het ICS stop- en monitoringsin-strument zelfstandig (53 procent) o De NHG tabellen betreffende spirometrie binnen de COPD zorg: Spirometrie: procedures en interpretatie Diagnostische fase Monitoring fase Gebruik van eigen luchtwegmedicatie Vóór de test gedurende 4 uur geen kortwerkende en gedurende 12-48 uur (afhankelijk van de werkingsduur) geen langwerkende luchtwegverwijder gebruike

Onlangs verscheen de herziene NHG-standaard 'COPD'.1 Wat opvalt is een nieuw spirometrisch criterium voor bronchusobstructie, waarmee naar verwachting minder vaak ten onrechte de conclusie 'bronchusobstructie' getrokken zal worden, met name bij patiënten op hoge leeftijd. Verder legt de nieuwe standaard sterk de nadruk op het belang van het beschrijven van klachten en beperkingen van. stappenplan exacerbatie COPD Bij een FEV1 ≥ 50%, geen antibioticum geïndiceerd behalve bij: Klinische infectie verschijnselen (temperatuur >38°C, algemeen ziek zijn) in combinatie met onvoldoende verbetering na 2- 4 dagen; bij twijfel een CRP laten prikken (CRP< 20 geen indicatie, CRP 20- 100 afhankelijk van het klinisch beeld, CRP >100 wel een indicatie)

Beperkte plaats CRP-bepaling bij een exacerbatie COPD

 1. De NHG-standaarden 'Astma bij volwassenen' en 'COPD' zijn herzien. Voor spirometrie worden nieuwe referentiewaarden van het Global Lung Function Initiative aanbevolen. Luchtwegobstructie is gedefinieerd als een FEV 1 /FVC-ratio kleiner dan het 5e percentiel van de referentiepopulatie
 2. NHG Standaard COPD 2015: Bij patiënten met ≥ 1 criterium voor een ernstige exacerbatie die in de thuissituatie behandeld kunnen worden: · In elk geval kuur orale corticosteroiden · Antibiotica zijn geïndiceerd afhankelijk van FEV1 en klinische infectieverschijnselen; bij FEV1 <30% antibiotica altijd geïndiceerd
 3. derde spierkracht en gewichtsverandering. COPD staat voor 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease'. Letterlijk vertaald: chronische obstructieve longaandoening
 4. Toelichting De behandeling van exacerbaties moet snel plaatsvinden; het is dus van belang dat de patiënt deze op tijd herkent en actie onderneemt. De huisartsenpraktijk (doktersassistent, huisarts, praktijkondersteuner) leert hoe zij de patiënt hierin begeleidt zodat een goed exacerbatiemanagement gevoerd wordt
 5. Bij een COPD-longaanval kan overwogen worden om met antibiotica te starten als er klinische aanwijzingen zijn voor een bacteriële luchtweginfectie, zoals koorts en veranderde hoeveelheid en/of kleur van het sputum, of als er sprake is van infiltratieve veranderingen op de X-Thorax
 6. behandelen longaanval. Gebaseerd op de NHG standaard COPD en de LTA COPD: Elke COPD patiënt met (klachten van) een exacerbatie, ongeacht of het hoofdbehandelaarschap in de eerste- of tweedelijn ligt, meldt zich bij de huisarts. De huisarts en de longarts zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor deze patiënten

Revisie NHG-Standaarden Astma en COPD 2015. Astma en COPD zijn aandoeningen die veel voorkomen en waar de praktijkondersteuner (POH) en huisarts de komende jaren steeds meer mee te maken krijgen. Belangrijke wijzigingen sinds de NHG-Standaarden uit 2007 worden hieronder besproken De nieuwe NHG standaard COPD. Op 18 mei hebben kaderartsen Jacob van Dijke en Sandra Aengevaeren samen met longarts Lisette van der Velden een online scholing gegeven over de nieuwe NHG standaard COPD. Podcast Deze is niet opgenomen maar vanuit de NHG is een podcast gemaakt over de nieuwe standaard

Exacerbatie COPD - Het Acute Boekj

 1. Het Farmacotherapeutisch Kompas gebruikt analytische cookies om het gebruik van de website te analyseren en daarmee de website te kunnen verbeteren
 2. In de GOLD richtlijn wordt het gebruik van acetylcysteïne genoemd als mogelijkheid om exacerbaties te reduceren. 1 De NHG standaard COPD uit 2015 2,3 en het protocol van Nederlandse Vereniging Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) uit 2010 4 zien echter geen indicatie voor acetylcysteïne als preventie van exacerbaties
 3. inhalatiecorticosteroïden zijn bij CopD meestal niet geïndiceerd. patiënten met astma in combinatie met CopD worden niet-medicamenteus behandeld volgens de CopD-standaard en medicamenteus volgens de astma-standaard. *Namens de werkgroep NHG-standaarden 'Astma bij volwassenen en COPD', waarvan de leden aan het einde van dit artikel vermel
 4. NHG Standaard COPD 2015: Bij patiënten met ≥ 1 criterium voor een ernstige exacerbatie die in de thuissituatie behandeld kunnen worden: · In elk geval kuur orale corticosteroiden · Antibiotica zijn geïndiceerd afhankelijk van FEV1 en klinische infectieverschijnselen; bij FEV1 <30% antibiotica altijd geïndiceerd Conceptrichtlijn COPD, versie 14, 3 juni 2010 Pagina 1 1 Richtlijn.

COPD, onderhoudsbehandeling Advies. Let op: Tekst is in revisie! Bij COPD zijn de belangrijkste stappen bij de behandeling: stoppen met roken en voldoende bewegen. In eerste instantie (bij een lichte ziektelast) start met een kortwerkende luchtwegverwijder: ipratropium of een β 2-sympathicomimeticum EXACERBATIE COPD LAAP Bespreek met patiënt het Longaanval actieplan COPD/ASTMA. Indien herkenning exacerbatie stappenplan LAAP uitvoeren. Medicamenteus Op NHG website staat beslistabel voor medicatie. Salbutamol 100 mcg per inhalatiekamer in 5 keer inhaleren. Herhaal dit 2x na enkele minuten De NHG-Standaard COPD adviseert om mensen met COPD jaarlijks tegen de griep te vaccineren om zo exacerbaties te voorkomen.1 We merken echter regelmatig terughoudendheid bij patiënten én artsen uit vrees voor het optreden van een exacerbatie direct na griepvaccinatie. We zochten in de wetenschappelijke literatuur naar een antwoord op de onderzoeksvraag: Wat is het risico op een exacerbatie in. Medicijnen copd - copd opdracht week 2 langdurige zorg. Vak: Anatomie en Fysiologie (AF) COPD (Chr onic Obst ructive Pulmonary Disease) LABA ( langw erk end): Ser even t (aer osol en inhalatiepoeder disk us) Bronchus verwijdende eff ect. Dez e helpt de luch tweg en van de long en open te houden

GOLD Richtlijnen voor COPD. Het Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) werkt samen met artsen, specialisten en officiële instanties wereldwijd om de ziekte COPD (Chronisch Obstructief Longlijden) onder de aandacht te brengen en om de preventie en behandeling van deze ziekte te verbeteren.. Het GOLD initiatief geeft richtlijnen uit voor de diagnose, behandeling en. NHG-Standaard COPD Tweede herziening Belangrijkste wijzigingen - De richtlijnen voor COPD en astma bij volwassenen zijn nu te vinden in twee afzonderlijke standaarden (NHG-Stan-daard COPD en NHG-Standaard Astma bij volwassenen). - De definitie van COPD en de indeling in ernststadia zijn aangepast aan de inter-nationale GOLD-richtlijn

Geneesmiddelen en zuurstof in spoedeisende situaties NHG

De NHG-Standaard COPD adviseert ICS alleen voor te schrijven aan patiënten met COPD met frequente exacerbaties ondanks adequate luchtwegverwijding. Het gebruik van ICS moet daarbij jaarlijks worden geëvalueerd. Zowel de WISDOM-studie als deze post-hocanalyse laten zien dat het afbouwen en stoppen van een behandeling met ICS bij veel. COPD: vergrote kans op exacerbatie bij bètablokker? Abstract. Vraagstelling Op het spreekuur kwam een 64-jarige man met in de voorgeschiedenis COPD en NYHA-klasse II hartfalen. De cardioloog had bij hem onlangs de bètablokker gestaakt, omdat bètablokkergebruik de kans op een COPD-exacerbatie zou vergroten COPD, aanvalsbehandeling Advies. Let op: Tekst is in revisie! Bij een niet-ernstige exacerbatie van COPD wordt bij onvoldoende effect van luchtwegverwijders in maximale dosering, een oraal corticosteroïd (prednisolon) gegeven. Bij een ernstige exacerbatie van COPD wordt salbutamol en eventueel ipratropium (via dosisaerosol of verneveling) gegeven Betekenis Op basis van de gevonden onderzoeken neemt de kans op een COPD-exacerbatie bij bètablokkergebruik niet toe. Wij kozen er op basis van deze literatuur voor om bij onze patiënt opnieuw met een bètablokker te starten, zoals inmiddels ook in de NHG-Standaard COPD van 2015 wordt geadviseerd

Kernpunten De medicamenteuze behandeling bij COPD is uitsluitend symptomatisch. Bij mild en matig COPD starten met kortwerkende luchtwegverwijders, bij niet behalen behandeldoelen langwerkende bronchusverwijders inzetten. Er is geen voorkeur voor een type bronchusverwijder. Inhalatiecorticosteroïden zijn niet geïndiceerd bij mild en matig COPD tenzij er sprake is van frequente exacerbaties. Stadium 4: zeer ernstige COPD: FEV1/FVC <70% en FEV1< 30% of FEV<50% met chronisch respiratoir falen. De evolutie van matig en ernstig COPD wordt gekenmerkt door acute exacerbaties. Er bestaat geen uniforme definitie voor een acute exacerbatie van COPD Vraagstelling Op het spreekuur kwam een 64-jarige man met in de voorgeschiedenis COPD en NYHA-klasse II hartfalen. De cardioloog had bij hem onlangs de bètablokker gestaakt, omdat bètablokkergebruik de kans op een COPD-exacerbatie zou vergroten De COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) is een netwerkorganisatie van (kader-)huisartsen met speciale belangstelling voor COPD en Astma. CAHAG leden zijn regionaal en landelijk betrokken bij kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van COPD en Astmazorg

Astma bij volwassenen NHG-Richtlijne

Zowel de aanbeveling van Domus Medica, de Finse Duodecimrichtlijn, als de GOLD-richtlijn bevelen het dagelijks gebruik aan van orale corticosteroïden (zoals 30 tot 40mg prednisolon) gedurende 7 tot 14 dagen bij een acute COPD-exacerbatie, a fortiori bij patiënten met een ESW50%.De meest recente NHG-standaard stelt voor om alleen orale corticosteroïden (zoals 30 tot 40 mg prednisolon. COPD. COPD is een ziekte van de longen die niet kan genezen. Dit komt bijna altijd door roken. De luchtwegen worden smaller (nauwer) en werken minder goed. Klachten zijn hoesten, slijm, benauwd zijn of moe zijn. Stoppen met roken, bewegen en gezond eten zijn heel belangrijk bij COPD. Medicijnen helpen de klachten minder te maken Zorgprogramma COPD 2018 met formularium ZGR dd. 02-2019 3 Inleiding Dit zorgprogramma verscheen voor het eerst in 2009 en is gebaseerd op de volgende (landelijke) protocollen en richtlijnen: - Gold-classificatie (2017) - NHG standaard COPD M26 (2015) - Protocollen beweegprogramma Chronische obstructieve longaandoeningen (lichte Volgens de net verschenen NHG-Standaard COPD is een exacerbatie 'een verslechtering van de conditie van de COPD-patiënt binnen één of enkele dagen, die wordt gekenmerkt door een toename van kortademigheid en hoesten - al of niet met slijm opgeven - die groter is dan de normale dag-tot-dag-variabiliteit'.1 Deze toevoeging is van belang, immers de COPD-patiënt ervaart normaliter dat.

Hartfalen NHG-Richtlijne

Een exacerbatie van COPD houdt in dat de conditie van de patiënt binnen één of enkele dagen verslechtert, waarbij er een toename is van dyspnoe en hoesten - al of niet met slijm opgeven - is die groter dan de normale dag-tot-dag-variabiliteit Er is onvoldoende bewijs dat het geven van griepvaccinatie bij mensen met COPD leidt tot een exacerbatie in de periode direct na vaccinatie. Gevonden onderzoeken tonen aan dat direct na vaccinatie het risico op een exacerbatie bij mensen met COPD niet groter is dan in andere periodes en niet verschilt van niet-gevaccineerde mensen met COPD De NHG-Standaard 'Astma bij volwassenen' geeft een overzicht van diagnostiek en beleid bij (het vermoeden van) astma bij personen vanaf 16 jaar. Er wordt veel aandacht besteed aan inhalatietechniek en controle hiervan, met name als de behandeldoelen niet worden gehaald. Er is de nodige aandacht voor stoppen met roken Little Known Immunity Nutrient That Helps Heal COPD. Watch Now! Boost Your Immune System Naturally and Defend Your Body Against Infections and Diseases

Inhalatoren voor de behandeling van astma en COPD - Ge-Bu

Video: Startpagina COPD-longaanval met ziekenhuisopname

PPT - Medicatie bij astma Medicatie bij COPD Vragen

1.2 De nieuwe NHG standaard 2015..... 7 1.2.1 Zelfmanagement 3.8 De exacerbatie COPD is de Engelse afkorting voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease, ofwe Volgens de NHG-Standaard COPD (2015): Bij ernstige exacerbatie van COPD 2,5-5 mg salbutamol met 0,5 mg ipratropium; gezien deze doseringen komt verneveling met 1 ampul/flacon '0,5/2,5' óf met 5 ml '0,1/1' óf met 2 ml '0,25/2,5' in aanmerking Exacerbatie Generieke module Voeding Fysiotherapeutisch consult Figuur 1 Stroomschema keten COPD. In de in 2015 gewijzigde NHG standaard COPD wordt spirometrie enkel voorgeschreven indien nodig, afhankelijk van de ziektelast en de aanwezigheid van klachten 6.3.4 Exacerbatie COPD 16 7. De 3 aanvullende leefstijlmodules en het MDO 16 7.1 De module stoppen-met-roken 16 7.2 De voedingsmodule 16 7.3 Definitie en classificatie van COPD Volgens de NHG-standaard COPD (2007)kan COPD als volgt worden gedefinieerd:.

30 maart 2020. De longartsen in de regio hebben samen adviezen voor patiënten met een obstructieve longziekte in tijden van de COVID-19 pandemie ontwikkeld. Het is niet ondenkbaar dat de inzichten rondom COVID-19, astma en COPD snel zullen wijzigen bij nieuwe ervaringen of wetenschappelijke input. Deze adviezen houden wij hier up-to-date Bij een longaanval worden COPD-klachten ineens erger. U merkt dat u veel meer last heeft van benauwdheid, hoesten of slijm. Het is belangrijk dat u een longaanval snel herkent en snel een behandeling krijgt. Een longaanval-actieplan kan u helpen om de klachten snel te herkennen. Bel direct uw huisarts als u klachten heeft die bij een longaanval. Bij patiënten met astma wordt een exacerbatie veroorzaakt door een inefficiënte gaswisseling in de longen doordat de verhouding tussen ventilatie en perfusie is gestoord. Evenals bij COPD (zie pag. 42-43) zijn er aanwijzingen dat toediening van zuurstof bij patiënten met een exacerbatie van astma schadelijk kan zijn.27 Werkzaamheid Aanbeveling. Geef aan patiënten opgenomen voor een COPD-longaanval systemische corticosteroïden, bij voorkeur in een dosering van 40 mg prednisolon per dag en in eerste instantie gedurende vijf dagen. Een afbouwschema daarna kan overwogen worden

Meeste zonuren Zeeland | de plaats met de meeste zonuren

Ernstige exacerbatie van astma/COPD of status asthmaticus (vernevelvloeistof) Volwassenen en kinderen ≥ 12 jaar Intermitterende toediening onverdunde vernevelvloeistof: 10 mg gedurende 3-5 minuten toedienen (of tot aerosolvorming stopt) door middel van een positieve-drukventilator, zo nodig max. 4×/dag herhalen 6 1.2 (Behandel)doelen NHG behandeldoelen De NHG-behandeldoelen bij patiënten met COPD zijn: Het verminderen van klachten Het verbeteren van het inspanningsvermogen Het normaliseren van de achteruitgang van de longfunctie ( FEV 1 ) Het voorkómen van exacerbaties Het uitstellen of voorkómen van invaliditeit en arbeidsongeschiktheid Het verbeteren van de ziektegerelateerde kwaliteit van leven. COPD is een aandoening met meerdere dimensies (klachten, luchtweg obstructie, exacerbaties en kwaliteit van leven), die alle van belang zijn bij de diagnostiek en behandeling. Het is van belang het beleid niet alleen op basis van de FEV 1 ( f orced exiratory volume in the first second ) te baseren