Home

Europese Commissie 2022

Het werkprogramma van de Europese Commissie uit 2019 bevatte 15 nieuwe initiatiefvoorstellen. Met de Europese verkiezingen van mei 2019 in het vooruitzicht had de Commissie zich vooral ten doel gesteld om prioritaire dossiers af te ronden. Zes van de voorstellen die de Commissie in het programma van 2019 noemde, stonden ook al in het werkprogramma. Het Europees Parlement besliste op 27 november 2019 om de nieuwe Europese Commissie te aanvaarden Prioriteiten van de Europese Commissie voor 2019-2024 (politieke beleidslijnen) Een Europese Green Deal. De EU omvormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie, de natuurlijke omgeving van Europa behouden, de klimaatverandering aanpakken en Europa tegen 2050 koolstofneutraal en hulpbronnenefficiënt maken

De officiële website van de Europese Commissie met informatie over haar prioriteiten, beleid en dienste Het mandaat van deze Europese Commissie liep af in 2019. Na de Europese Verkiezingen in mei werd een nieuwe Commissie gevormd, onder leiding van Ursula von der Leyen . Deze Commissie trad op 1 december 2019 aan Met de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 in aantocht is dit het laatste werkprogramma van de huidige Commissie-Juncker. Eerste vicevoorzitter Frans Timmermans zei hierover: Deze Commissie richt haar aandacht consequent op problemen die alleen met gezamenlijke Europese actie kunnen worden aangepakt In 2019 kwamen er veel topfuncties vrij in de Europese Unie. Na de verkiezingen voor het Europees Parlement is er een nieuwe Europese Commissie. Ook zijn nieuwe voorzitters van de Europese Raad, de Europese Centrale Bank en de eurogroep benoemd

Werkprogramma Europese Commissie 2019 - Europa N

 1. On 5 June 2019, the European Commission issued its proposals for Council recommendations for each EU member state. After the proposed recommendations have been discussed and adopted by the Council, the member states will be expected to reflect them in their national policies in the next 12 months. Landspecifieke aanbevelingen 2019 17 me
 2. ister van Defensie van Duitsland
 3. De Europese Commissie is het uitvoerende orgaan van de Europese Unie. Ze is verantwoordelijk voor het indienen van wetsvoorstellen, het beheren van de EU-begroting, het handhaven van het EU-recht (in samenwerking met het Hof van Justitie), en het vertegenwoordigen van de EU op internationaal niveau
 4. Termijn: december 2019 - oktober 2024 Benoemd door: de leiders (staatshoofden en regeringsleiders) van de EU-landen, na goedkeuring door het Europees Parlement Rol: geeft politieke leiding aan de Commissie; belegt de vergaderingen van het college van commissarissen, en zit die voor; leidt de Commissie bij het uitvoeren van het EU-belei
 5. Op 27 november 2019 gaf het Europees Parlement de Commissie-Von der Leyen groen licht. Op 28 november benoemde de Europese Raad de Europese Commissie voor de periode van 1 december 2019 tot en met 31 oktober 2024 (via een schriftelijke procedure). Europese Raad benoemt nieuwe Commissie (persbericht

Nieuwe Europese Commissie Nieuws Europees Parlemen

EUROPESE COMMISSIE OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN 2020 — EAC/A02/2019 Erasmus+-prog ramma (2019/C 373/06) 1. Inleiding en doelstellingen Deze oproep tot het indienen van voorstellen is gebaseerd op Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlemen Opgericht in: 1958. Vestigingsplaats: Brussel (België) Website: Europese Commissie. De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke, uitvoerende tak van de EU. Zij is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving en voert de besluiten van het Europees Parlement en de Raad van de EU uit EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 26.2.2019. COM(2019) 95 final. BIJLAGE. bij het. VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. inzake de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en de overstromingsrichtlijn (2007/60/EG) Tweede stroomgebiedbeheersplannen Eerste overstromingsrisicobeheersplanne

Prioriteiten van de Europese Unie voor 2019-2024

Het voorjaarspakket van het Europees Semester 2019 is op 5 juni 2019 door de Europese Commissie gepubliceerd. Het pakket bestaat uit de landenspecifieke aanbevelingen voor de lidstaten met economische beleidsrichtsnoeren voor het komende jaar tot anderhalf jaar (algemene mededeling over de landenspecifieke aanbevelingen COM(2019)500) De Europese Commissie heeft de oproep voor het indienen van voorstellen voor de Connecting Europe Facility (CEF) 2019 gelanceerd. Deze oproep biedt medefinanciering voor projecten voor ontbrekende verbindingen en grensoverschrijdende verbindingen op het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) Europese Commissie akkoord met AEB-steun in 2019 De Europese Commissie (EC) is woensdag akkoord gegaan met een financiële injectie in het Amsterdamse afval- en warmtebedrijf AEB. Het gaat om geld.. De Europese Commissie gaat volgend jaar een mededeling publiceren over een investeringsplan in werkgelegenheid in Europa. Werkprogramma Europese Commissie 2019 | MKB-Nederland MKB-Nederland gebruikt cookie De Europese Commissie (EC) is woensdag akkoord gegaan met een financiële injectie in het Amsterdamse afval- en warmtebedrijf AEB. Het gaat om geld dat al in 2019 beschikbaar is gesteld

Op woensdag 14 juli jl. heeft de Europese Commissie een belangrijk pakket voorstellen aangenomen zodat het klimaat-, energie-, landgebruik-, transport- en belastingbeleid van de EU er op gericht zijn de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van 1990 (Fit for 55-pakket) Since 2019, the European Commission has suspected preferential treatment of Nike by our own tax office. Nike fainted from the hot breath of Brussels and went to the European Court of Justice, but got zero on appeal. One can now hope for a Starbucks In 2019 kwam een einde aan de vijfjarige termijn van de Commissie-Juncker. In die tijd is de Europese economie beduidend sterker geworden, zijn stappen genomen om de toezeggingen van de EU in het kader van de Klimaatovereenkomst van Parijs te verwezenlijken, is nadruk gelegd op het bevorderen van democratie en transparantie en besloot het Verenigd Koninkrijk zich uit de EU terug te trekken

Mini-deal mischief and the future of the WTO | IFT

Officiële website Europese Commissie - European Commissio

De Europese Commissie heeft onlangs de lijst met hoog-risico landen geactualiseerd. EU list of high-risk third countries (status February 2019) Persbericht Europese Commissie: European Commission adopts new list of third countries with weak anti-money laundering and terrorist financing regime Europese Commissie. De Europese Commissie kan worden beschouwd als het 'dagelijks bestuur' van de Europese Unie. Iedere lidstaat van de EU levert één lid van de Europese Commissie. De Commissie mag als enige EU-instelling wetsvoorstellen indienen en controleert of de Europese wetgeving juist wordt toegepast in de lidstaten Europese Commissie-voorzitter Von der Leyen is veel te ambitieus. EC-voorzitter Ursula von der Leyen blaakt van ambities. Beter let ze op de bestaande knelpunten, betogen Adriaan Schout en Adriaan Nunes. Bondskanselier Angela Merkel, Ursula von der Leyen, president Kitarovic van Kroatië en EU-president Donald Tusk hebben samen lol Als Europese Commissie waarborgen wij, als hoedster van de Verdragen, dat de EU-regels op nationaal niveau correct worden omgezet, en treden wij op in zaken waarin een bredere principekwestie aan de orde wordt gesteld waaruit blijkt dat er sprake is van een algemene onrechtmatige praktijk of systematische niet-naleving van het EU-recht Op 14 juli presenteerde Frans Timmermans namens de Europese Commissie het klimaatplan 'Fit for 55'. Een ambitieus plan van 12 klimaatwetten om voor 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen met 55% te verminderen. Klinkt goed zou je zeggen. Toch was de teneur in de media en in praatprogramma's niet zo positief. Sterker nog, eerder negatief

Frans Timmermans wordt chef Klimaat bij de Europese

6 september 2019 Leestijd 2 minuten Lelystad In een e-mail van de Europese Commissie aan de lidstaten staat dat alle 27 lidstaten hebben ingestemd met het conceptbesluit Het totaalpakket aan maatregelen maakt de Europese Commissie op 14 juli bekend. Zo riepen in 2019 al negen lidstaten, waaronder Nederland, op om een Europese belasting op vliegen in te voeren Europese Commissie Agenda week 48. Europese Commissie. 24/11: Presentatie EU actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in externe relaties voor 2021-2025. 24/11: Presentatie actieplan voor integratie en inclusie (als onderdeel van het Migratiepact) 24/11: Presentatie van een pharmaceutische strategie voor Europa

De Europese Commissie is eind 2017 een inbreukprocedure gestart tegen de Nederlandse staat. De Commissie vindt dat woningcorporaties publieksrechtelijke instellingen zijn en dat zij projecten boven de Europese drempelbedragen Europees moeten aanbesteden. De Nederlandse overheid en Aedes delen deze conclusie niet NOS Nieuws • Buitenland • 05-06-2019, 12:23 • Aangepast 05-06-2019, De Europese Commissie begint een strafprocedure tegen Italië vanwege het schenden van de Europese begrotingsregels De Europese Commissie heeft een High Level Expert Group voor AI, en deze heeft een definitie van AI opgesteld. Hieronder een samenvatting van deze officiële definitie. Achtergrond EU AI definitie De Europese Commissie, het uitvoerend orgaan van de EU, schrijft voorstellen voor nieuwe wetten, handhaaft huidige wetten, en vertegenwoordigt de EU tegenover de rest van de.. GEDELEGEERD BESLUIT (EU) 2019/708 VAN DE COMMISSIE van 15 febr uar i 2019 tot aanvulling van Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de R aad wat betref t de vaststelling van bedrijfst akken en deeltakken die worden geacht een koolstofweglekr isico te lopen voor de per iode 2021-2030 (Voor de EER relevante teks t) DE EUROPESE COMMISSIE

Volgens Rutte krijgt de Europese Commissie door de combinatie van Ursula von der Leyen als voorzitter en Timmermans en de Deense Margrethe Vestager EP should not follow. 2 juli 2019 @ 17:27 Brief Europese Commissie; Reactie op de reasoned opinion inzake het voorstel voor de hervorming van de Europese Kiesakte bij 34361 05-04-2019. Besluitenlijst uitgebracht. 04-04-2019. Besluitenlijst uitgebracht. 01-04-2019. Agenda procedurevergadering uitgebracht. 29-03-2019 Wanneer de geraamde waarde van een opdracht evenveel of meer dan het Europese drempelbedrag, moet u Europees aanbesteden. De Europese Commissie stelt deze bedragen elke 2 jaar vast. Per 1 januari 2020 zijn de Europese Commissie drempelbedragen verlaagd Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU) - 4 april 2019 - Hoofdinhoud vrijdag 5 april 2019 Commissie: Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken (EU) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 8.7.2021 COM(2021) 358 final VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD overeenkomstig artikel 14, lid 3, van Verordening (EU) 2019/880 van het Europees Parlement en de Raad van 17 april 2019 betreffende het binnenbrengen en de invoer van cultuurgoedere

Spotify diende in maart 2019 een klacht tegen Apple in bij de Europese Commissie. Volgens Spotify maakt Apple abonneren via de App Store te duur, blokkeert het bedrijf regelmatig Spotify-updates. Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2019 . 314. Antwoorden van de Europese Commissie op het Jaarverslag over de activiteiten gefinancierd uit het achtste, negende, tiende en elfde Europees Ontwikkelingsfonds voor het begrotingsjaar 2019 . 351. Daarin stelt de commissie dat Nederlandse woningcorporaties onder de Europese aanbestedingsplicht vallen. Op 24 januari 2019 volgde een herhaling van die boodschap: een tweede ingebrekestelling. Opvallend, want de volgende formele stap in een inbreukprocedure zou een formeel verzoek zijn om wetgeving aan te passen aan het EU-recht De Europese Commissie heeft haar werkprogramma voor 2020 aangenomen. Dat geeft een overzicht van de maatregelen die de Commissie in 2020 zal nemen om de politieke beleidslijnen van voorzitter Von der Leyen om te zetten in concrete voordelen voor de Europese burgers en bedrijven en de samenleving De Europese Commissie heeft bekend gemaakt dat er geen correctiefactor nodig is voor de jaren 2021-2025. Een 'uniforme cross-sectorale correctiefactor' wordt toegepast als er meer gratis rechten worden aangevraagd dan dat er onder het Europese plafond beschikbaar zijn voor gratis toewijzing. Dat is voor de periode 2021-2025 dus niet het geval

Nieuwe noodmaatregelen ToBRFV | Nieuwsbericht | NVWA

Commissie-Juncker (2014-2019) - Europa N

 1. g in Europa complexer maken
 2. der uitstoot tegen 2030, en dus niet de beloofde 35 procent. En toch zal het moeten, zegt UGent professor Europese Politiek Hendrik Vos. De wetgeving is juridisch bindend. België heeft die mee goedgekeurd
 3. Europese Commissie een beschikking ontvangen waarin Grolsch een. boete ter hoogte van euro 31.658.000 opgelegd krijgt. Het onderzoek had betrekking op. mededingingskwesties in de jaren 1996-1999.Grolsch heeft met. verbijstering kennis genomen van deze uitspraak en zal hiertegen in. beroep gaan. bron: Koninklijke Grolsch N.V
 4. De Europese Commissie heeft op 25 juni 2014 een nieuwe De Minimis Bekendmaking gepubliceerd. Teneinde duidelijk te maken welke marginale overeenkomsten kunnen profiteren van de nieuwe De Minimis Bekendmaking, heeft de Europese Commissie ook Richtsnoeren Doelbeperkingen gepubliceerd met daarin een lijst met afspraken die het doel hebben de mededinging te beperken.Achtergrond van de De Minimis.
 5. Europese Commissie klaagt Spanje aan vanwege luchtvervuiling. 25 juli 2019. Algemeen. MADRID - De Europese Commissie (EC) heeft waargemaakt wat ze al jaren roepen, Spanje voor het Hof van Justitie van de Europese Unie brengen vanwege het niet naleven van het Europese verdrag voor de luchtkwaliteit in de steden Madrid en Barcelona
 6. De regering heeft weliswaar een legitiem recht om terrorisme te bestrijden, maar zij moet ervoor zorgen dat de rechtsstaat, de mensenrechten en de fundamentele vrijheden daarbij worden gewaarborgd. Dat schrijft de Europese Commissie in een brief aan vier Nederlandse Europarlementariërs, naar aanleiding van vragen over een in Turkije veroordeelde monnik

Europese Commissie presenteert plannen voor 2019 - Europa

Verdeling Europese topfuncties in 2019 - Europa N

Commissies > Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed (25 mei 2019) delen op Facebook, Twitter, Linkedin of printen De Europese Commissie zou binnenkort een antitrustonderzoek aankondigen omtrent Facebooks Marketplace. Met het onderzoek zou de Commissie onder meer willen kijken of de dienst. In de Europese Commissie zal vicepremier Didier Reynders (MR) de bevoegheid Justitie krijgen. Dat heeft de nieuwe voorzitster van de commissie, de Duitse Ursula von der Leyen, zonet bekendgemaakt. Reynders moet nu nog een hoorzitting in het Europees Parlement ondergaan, vooraleer hij zeker is van zijn plek in de commissie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE (EU) 2019/ 534 - van 26 maart

Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/625 van de Commissie van 5 maart 2018 ter aanvulling van Verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad inzake het Uniermerk en tot intrekking van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/1430 (PbEU 2018, L 104). Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/12 Europese spoorwegmarkt. Verordening (EEG) nr. 1108/70 van de Raad van 4 juni 1970 betreffende de invoering van een boekhouding van de uitgaven voor de wegen voor het vervoer per spoor, over de weg en over de binnenwateren; Aanbeveling van de Commissie van 7 april 2004 (2004/1279) inzake het gebruik van een gemeenschappelijk Europees formaat voor vergunningsdocumenten afgegeven in.

Europees Semester in 2019 - Consiliu

Commissie-Remkes - Staatscommissie parlementair stelsel (2017-2018) Commissie-Thomassen (2009-2010) Nationale Conventie (2006) (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 (PbEU 2019, L 305) en enige andere wijzigingen (35851). Europese Commissie presenteert pakket tegen witwassen en terrorismefinanciering 22-07-2021 (FIU) heeft vorig jaar 538 door notarissen gemelde ongebruikelijke transacties verdacht verklaard. In 2019 waren dat er 177. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2.. De commissie Europese Zaken wijst de andere commissies van de Tweede Kamer op relevante Europese ontwikkelingen op hun beleidsterrein en adviseert hen hierover. De commissie is daarnaast voor commissies uit andere lidstaten van de Europese Unie en het Europees Parlement het aanspreekpunt over Europese onderwerpen. Samenstelling en contact

Voorzitter van de Europese Commissie - Wikipedi

Europese Parlements­­verkiezingen Europese Parlements­­verkiezingen 23 mei 2019. Test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen. De Europese Commissie moet bevoegd en instaat gesteld worden om lidstaten uit de eurozone die het Stabiliteits- en Groeipact overtreden onder curatele te plaatsen The European Commission derives from one of the five key institutions created in the supranational European Community system, following the proposal of Robert Schuman, French Foreign Minister, on 9 May 1950.Originating in 1951 as the High Authority in the European Coal and Steel Community, the commission has undergone numerous changes in power and composition under various presidents. UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2019/2031 VAN DE COMMISSIE van 12 november 2019 tot vaststelling, op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, van conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT-conclusies) voor de voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustri Gelet op Verordening (EU) nr. 1094/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/79/EG van de Commissie (PbEU L 331), in het bijzonder artikel 16

Het Europees Parlement is de rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Samen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie heeft het een wetgevende taak op uiteenlopende gebieden zoals landbouw, voedselveiligheid, milieu en de begroting binnen de Europese Unie Marktverslag 2014-2019 06.05.2021. Het marktverslag 2014-2019 Belangrijkste kenmerken en tendensen van de Europese binnenvaart is onlangs gepubliceerd in het kader van de samenwerking tussen de CCR en de Europese Commissie De Europese Commissie heeft verschillende taken, vooral op het niveau van wetgeving: Nieuwe wetten voorstellen: de Europese Commissie is het enige orgaan in de EU dat wetten kan voorstellen,waarover vervolgens in het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wordt gestemd. De Commissie behartigt verantwoordelijkheden die de burgers van.

Europese Commissie - Wikipedi

De voorzitters bij de EU: wie doet wat? Europese Uni

Volgens R lag Marketplace al in 2019 in het vizier van de Europese Commissie. Het Amerikaanse socialemediabedrijf zou misbruik hebben gemaakt van zijn machtspositie om Marketplace te promoten, waardoor het concurrenten op de advertentiemarkt zou benadelen. 1 miljard Facebook-gebruikers zijn actief op Marketplace European Court of Auditors - 12, rue Alcide De Gasperi - 1615 LUXEMBOURG - Tel. : +352 4398-1 Speciaal verslag nr. 14/2019: Geef uw mening!; door de openbare raadplegingen van de Commissie kunnen burgers meedoen, maar ze schieten tekort qua activiteiten om burgers te bereike De Commissie voerde in november 2019 inspecties uit in verschillende Europese vestigingen. 'We zullen op een constructieve manier samenwerken met de Europese Commissie, terwijl ze haar onderzoek voert', reageert Mondelez in een persbericht

Benoemingsprocedure nieuwe leiders EU-instellingen in 2019

Previous Editions 2019 Minsk European Games. Following the highly successful inaugural edition in Baku, Azerbaijan, in 2015, at its 2016 General Assembly the EOC voted Minsk, the capital of Belarus, as host to the second edition of the European Games, which will take place from 21 to 30 June 2019 Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme Actief van 9 oktober 2019 tot nu Op de agenda van de volgende vergaderinge NOS. De macht is in de Europese Unie is opgedeeld in drie besturen: de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement. Sander van Hoorn van de NOS legt uit wie wat doet. In de EU zitten 28 landen DE EUROPESE COMMISSIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, Gezien NL Publicatieblad van de Europese Unie 5.12.2019 (12) In ar tikel 94, lid 1, van Verordening (EU) 2016/429 is bepaald dat gehouden hoefdieren, pluimvee en broedeieren alleen naar een. CDA: Plannen voor Europees minimumloon slaan de plank mis. Vandaag wordt het ontwerprapport over Europese minimumlonen gepresenteerd in het Europees Parlement door rapporteurs. 22 april 2021

Josep Borrell - Wikipedia

Lees het gehele nieuwsbericht op de website van de Tweede Kamer.. Het aantreden van de nieuwe Europese Commissie geeft momentum om te reflecteren op haar ontwikkeling. Hierbij staat een goede balans in de uitoefening van de verschillende taken en functies die de Commissie vervult op grond van de Europese verdragen centraal De Europese Commissie is verheugd over het besluit van het Europees Parlement om het instrument voor nabuurschapsbeleid, ontwikkeling en internationale samenwerking (NDICI) - Europa als wereldspeler voor de periode 2021-2027 goed te keuren. Dit is de laatste stap van het goedkeuringsproces na de onderhandelingen tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie BRUSSEL - De Europese Commissie gaat akkoord met de voorgenomen overname van leasemaatschappij GE Capital Aviation Services (GECAS) door branchegenoot AerCap. Daardoor ontstaat één van de grootste leasemaatschappijen op de luchtvaartmarkt. - aercap, geca

EUROPESE COMMISSIE - EUR-Le

De Europese Unie spreekt zich ook uit over buitenlandse politiek en lidstaten kunnen zich hierbij aansluiten. In 2019 tijdens de politieke crisis in Venezuela gaf de Europese Commissie een oordeel dat Juan Guaidó de rechtmatige president van Venezuela is Een EU-adviesorgaan dat gekozen vertegenwoordigers uit alle EU-landen de gelegenheid biedt hun mening te geven over EU-wetgeving die rechtstreeks van invloed is op regio's en stede In dit jaarrapport 2019 blikken we terug op de activiteiten en verwezenlijkingen van het IBR in het voorbije jaar. Traditiegetrouw presenteren we hier de 'facts and figures' van onze beroepssector, een overzicht van onze belangrijkste publicaties, een chronologische lijst van de meest markante feiten en vooral ook de vele activiteiten van onze commissies en werkgroepen van het afgelopen jaar Europese Commissie - mobiliteitsprogramma Your first EURES job. Home › Europese Commissie - mobiliteitsprogramma Your first EURES job › Zoom: Lees voor. Fout bij het openen van de aktiviteit!.

Verlaging maximum snelheid op A58 naar 100 km per uurDeze 4 gezichten liet Ursula von der Leyen zien (maar we

De Europese Commissie heeft 23 lidstaten aangeschreven waarom ze een deadline hebben gemist om auteursrechtwetgeving in te voeren. De bewuste regels rondom de zogeheten digitale eengemaakte markt moesten uiterlijk 7 juni in nationale wetgeving zijn verwerkt. Nederland zit niet tussen de landen die een formele aankondiging hebben gekregen Europese Commissie introduceert fit for 55: voor 2030 55% minder broeikasgasuitstoot. Deze week heeft de Europese Commissie het fit for 55 pakket gepresenteerd. Dit pakket omvat de plannen om voor 2030 minder broeikasgas uit te stoten, als onderdeel van de Europese Green Deal IATA oneens met besluit Europese Commissie over slots. De IATA noemt het besluit van de Europese Commissie over slots niet in overeenstemming met de realiteit. Na het uitbreken van de Covid-19-pandemie hebben de Europese regelgevers de bestaande use it or lose it -slotregels tijdelijk opgeschort. Momenteel moeten airlines 80% van de. De Europese Commissie wil dat er een verbod komt op anonieme cryptowallets. Daarnaast worden contante zakelijke betalingen van meer dan 10.000 euro verboden. Volgens de Europese Commissie zijn de.

In deze opleiding is het doel dat de ambtenaren op een respectvolle manier met slachtoffers om kunnen gaan en oog hebben op hun behoeftes voor bescherming. Daarnaast moeten de ambtenaren goed geïnformeerd zijn om slachtoffers te helpen met de procedure en de uitoefening van hun rechten. Samenvatting voorstel Europese Commissie Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie 27 juni 2021 . Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, moet de Europese Unie naar een klimaatneutrale samenleving loodsen en presenteerde vrijdag een nieuwe stap in de route er naartoe: een duurzame Europese landbouw

BPA aangetroffen in ‘BPA-vrije’ baby-bijtringen - FoodlogLodewijk Asscher - PvdA Internationaal Secretariaat

De Europese Commissie gaat in beroep tegen het oordeel van het Gerecht van de Europese Unie over een belastingruling tussen Luxemburg en het Amerikaanse internetwarenhuis Amazon. In mei sprak de op één na hoogste rechtbank van de EU uit dat de Commissie in 2017 ten onrechte de Luxemburgse regering had opgedragen om 250 miljoen euro 'achterstallige' belasting plus rente te vorderen van. Europese Commissie: aardgas is 'duurzame brandstof'. BRUSSEL/AMSTERDAM - Terwijl Nederlandse huishoudens al vier jaar wordt verteld dat ze van het gas af moeten om het klimaat te redden, staat. De Europese Commissie heeft ook een grote groep landen aangeschreven over gemiste invoering van regelgeving rondom online streams van nationale radio- en televisiezenders. Ook hier zit Nederland niet tussen. Meer bij de Europese Commissie. Podcast freelanceleven Europese Commissie in beroep na nederlaag in belastingzaak Amazon. 22 juli 2021. De Europese Commissie gaat in beroep tegen het oordeel van de op één na hoogste rechtbank van de Europese Unie over een belastingkwestie rond Amazon. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie droeg Luxemburg in 2017 op om nog 250 miljoen euro aan belasting plus.

Begeleidende Brief Van De Aanvraag Model

De Europese Commissie wil dat alle lidstaten in 2023 beginnen een minimumtarief voor een kerosinebelasting op te bouwen, welk doel in 2033 bereikt moet zijn. Nadere details volgen als het gehele EU-plan voor klimaatneutraliteit in 2050 op 14 juli bekend wordt. Aldus Luchtvaartnieuws dd 5 juli 2021 Reclamecode Voor Voedingsmiddelen (RVV) 2019 I Algemene bepalingen. Toepassingsgebied Deze Code is van toepassing op alle specifiek voor Nederland bestemde reclame-uitingen voor Voedingsmiddelen, ongeacht het gebruikte medium, en is dus ook van toepassing op reclame via online en social media (zoals influencer marketing) De Europese Commissie wil graag van je horen hoe jij denkt over de toekomst van de dronesector. Slimme mobiliteit bevorderen De Europese Commissie roept drone-operators en andere belanghebbenden die actief zijn op het gebied van onbemande luchtvaart op om hun mening te geven over een dronestrategie 2.0 voor Europa om duurzame en slimme mobiliteit te bevorderen De Europese Commissie wil handelsvoordelen, visa en ontwikkelingsgeld inzetten als drukmiddel op Afrikaanse landen om hun kansloze migranten terug te nemen. Van bindende Europese asielquota voor de EU-landen - hét strijdpunt afgelopen jaren tussen de lidstaten - ziet de Commissie af