Home

Referendum democratie

In een referendumdemocratie moeten ze de hele bevolking overtuigen, en plein public. Het is veel moeilijker de hele bevolking onder druk te zetten of haar om te kopen. De rechten van minderheden zouden in een referendumdemocratie worden aangetast. Daarvoor is echter maar weinig bewijs voorhanden Het referendum is voor ons een kernstuk van de democratie. Democratie betekent immers dat 'het volk regeert'. Dat impliceert dat burgers op elk moment het laatste woord moeten kunnen hebben, als zij aangeven dat te willen. Het referendum kan heel goed werken, mits het maar goed vormgegeven wordt

Onze democratie moet eerlijker! Elke vier jaar mogen we stemmen voor de Tweede Kamer, maar tussendoor is er niets wat de politiek tegen kan houden om een foute wet aan te nemen. De SP is daarom bezig met een nieuwe wet voor een bindend correctief referendum. Zo kunnen Nederlanders politici terugfluiten, wanneer dit nodig is De stem van het volk peilen: voorstanders van het referendum zien het middel als de heilige graal van de democratie. Maar tegenstanders waarschuwen al jaren voor de nadelen. Nu zegt ook het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet en de Tweede Kamer, de Raad van State, dat we moeten oppassen: 'referenda ondermijnen de democratie' In de eerste plaats zou het referendum ons staatsbestel uit balans brengen. Daarnaast is het gefundeerd op een foutieve visie op de representatieve democratie. Voordat we deze twee argumenten, die in elkaars verlengde liggen, kunnen uitwerken moeten we kennis nemen van de stand van het publieke debat over het referendum De afschaffingswet is juist wel geschikt voor een referendum, zegt de beweging Meer Democratie, een initiatief van onder anderen oud-PvdA-Kamerlid Niesco Dubbelboer. Hij is een van de grondleggers..

'De democratie werkt niet voor iedereen even goed. De stem van niet álle burgers wordt voldoende gehoord. De bestaande politieke onvrede bij een deel van de bevolking kan leiden tot afhaken en afkeer van de democratie.' De commissie ziet een correctief referendum op initiatief van de bevolking wel zitten Zo wordt een referendum dus een democratie-ondermijnend feestje van een kleine minderheid (die daar, laat dat duidelijk zijn, alle recht toe hebben). Lang leve de representatieve democratie De scepsis, ongenoegen en wantrouwen over de huidige politiek en de mogelijkheid om daar via verkiezingen invloed op uit te oefenen is goed te begrijpen Daarom laten we dit aan een volksvertegenwoordiging over die zich hierop kan inlezen. Een volksvertegenwoordiging die door ons allemaal democratisch gekozen is. Een referendum is juist 'regeren door de schreeuwende minderheid'. Die blijkbaar niet past wat door de politici wordt besloten die door de meerderheid gekozen is Forum voor Democratie · 01 juli 2021. Steun onze rechtszaak! Thierry Baudet · 29 juni 2021. Thierry & Theo gaan weer samen het land in! Forum voor Democratie · 25 juni 2021. Meer nieuws

In Nederland bestonden er twee vormen van directe democratie op nationaal niveau: het niet-bindend correctief referendum en het agenderend initiatief. Een niet-bindend correctief referendum was vanaf juli 2015 mogelijk op grond van de Wet raadgevend referendum De Wet Raadgevend Referendum regelt een pauze tussen de bekrachtiging en de inwerkingtreding van elk nieuw referendabel wetsvoorstel, om de kiezers gelegenheid te geven handtekeningen in te dienen voor een referendum. Er zijn enkele onderwerpen uitgezonderd van referenda, maar de intrekking van het referendum is geen uitgezonderd onderwerp Het correctief referendum staat tegenover het volksinitiatief (een referendum over door burgers aangedragen onderwerp). Directe democratie: Een besluitvormingssysteem waarin burgers hun democratische besluitvormingsrechten direct uitoefenen, via bijvoorbeeld referenda, in plaats van alleen indirect via verkiezingen

Het referendum is een breekijzer in handen van populisten. In een vrije democratie staat niet de macht centraal, maar de bescherming van de rechten en vrijheden van alle burgers. Deze notie vormt.. Wie de controle heeft over de begrippen controleert het denken van de mensen, laat inwoners zelf een definitie schrijven van democratie. Laat ons nadenken over hoe we zo veel mogelijk mensen kunnen betrekken bij de besluitvorming in verband met beslissingen die belangrijk zijn voor ons leven in de gemeenschap, voor onze samenleving en onze gezamenlijke belangen Democratische vernieuwing was ook zijn vurige passie en mandaat in zijn tijd als Kamerlid (PvdA). Daar is het referendum over de Europese Grondwet (2005), het nationale burgerinitiatief (2006) en de huidige referendumwet (2015) uit voortgekomen

Argumenten voor en tegen het referendum Meer Democrati

Dossier referendum Meer Democrati

 1. Vijftien concrete voorstellen om de democratie te versterken. Van meer keuze in het stemhokje tot een echt referendum. Van de gekozen burgemeester tot een sterkere Europese democratie
 2. g gebruiken om het referendum op de politieke agenda te houden. Niet de Friese Staten, maar de inwoners van Friesland moeten beslissen over de.
 3. Meer Democratie op Twitter. Het recht om verantwoordelijk te zijn, ook in tijden van crisis. Tijdens de coronacrisis is inspraak in het crisisbeleid ver te zoeken. Toch zijn er wel degelijk mogelijkheden voor inspraak van burgers, zeker op lokaal en stedelijk vlak. In Schotland wordt de roep om een nieuw referendum voor onafhankelijkheid luider
 4. In een vrij en democratisch land moet het mogelijk zijn om over alle onderwerpen (persoonlijke aangelegenheden uitgezonderd) die de bevolking beroeren een referendum te houden, dus ook over communautaire aangelegenheden, de onafhankelijkheid van Vlaanderen of de toepassing van artikel 18 bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
 5. Geen referendum over belasting, goedkeuring van verdragen en monarchie. o Bezwaren en voordelen Het referendum is een inbreuk op de vertegenwoordigende democratie. Je kunt het referendum ook zien als een correctie op de vertegenwoordigende democratie
 6. Een referendum is een democratisch onding. Laten we er bij de verkiezingen voor zorgen dat het bindend referendum geen tweederde meerderheid in het parlement haalt. Steven Adolf 15 april 2016, 2:00. Tegenstanders van het associatieverdrag met Oekraïne op de Dam in Amsterdam, 3 april. Beeld Julius Schrank

Het standpunt van de SP over Democratie - De meeste mensen willen meer te zeggen hebben over belangrijke politieke kwesties. De SP heeft veel voorstellen om onze democratie te versterken. Door mensen meer zeggenschap te geven over de politiek, door invoering van een correctief referendum, waarmee mensen de door hen gekozen politici kunnen corrigeren Noord-Holland Referendum. In een democratie moeten uiteenlopende deelnemers een vrij en open debat kunnen voeren. Zeker als het gaat om belangrijke keuzes waar u als burger in uw directe leefomgeving mee te maken krijgt. MEER INFORMATIE. Wat vindt u

Steun het referendum! Voor eerlijke democratie - S

Correctief referendum:D66 opperde het idee om de Grondwet te wijzigen, hetgeen als gevolg zou hebben dat men voortaan in Nederland een correctief referendum zou hebben. Een correctief referendum zou plaats moeten vinden (aldus D66) indien de Nederlandse regering met een voorstel komt, waarbij het aannemelijk genoemd kan worden dat een groot gedeelte van de bevolking er tegen zou zijn Het Oekraïne-referendum van 2016 was een zeldzaam ondemocratische exercitie, de Nederlandse democratie onwaardig. Dat referendum ging over de vraag of de Nederlandse kiezers akkoord konden gaan met de Associatie-overeenkomst die de Europese Unie met de Oekraïne had gesloten. Voor de volledigheid: de Nederlandse regering was bij de. De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 19 januari over een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer voor het opnemen in de Grondwet van een bindend correctief referendum met Tweede Kamerlid Van Raak, de indiener van het voorstel, en met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die namens de regering optrad als adviseur van de indiener Referendum over referendum Tegenstanders - verenigd in de actiegroep Meer Democratie - probeerden via de rechter een referendum af te dwingen over de intrekking van de referendumwet, maar verloren.

Het referendum is een gevaar voor de democratie - Zembla

Een ander gevaar van het referendum is dat het de democratie op een vervelende manier relativeert. Het suggereert: onze gewone democratische verkiezingen deugen niet, we moeten wat extra referenda. Burgers moeten meer te zeggen krijgen over de inrichting van onze samenleving. De meeste mensen willen ook meer te zeggen hebben over belangrijke politieke kwesties. De SP heeft veel voorstellen om onze democratie te versterken. Door mensen meer zeggenschap te geven over de politiek, door invoering van een correctief referendum Een referendum in een andere vorm kan best goed werken, maar over het algemeen ben ik het met Donner eens. Een referendum ondermijnt de democratie zoals we die in Nederland hebben. Een referendum kan werken als hij bindend is en een minimale vereiste opkomst van 70% (o.i.d.) kent

« Le référendum est-il la bonne solution ? » - Insolentiae

Novum Het referendum: democratische bijl aan de wortels

Maatschappijleer: Democratie, kenmerken en vormen Democratie is een woord wat we vaak voorbij zien komen in de krant, op tv en in de politiek. Maar wat is democratie nu eigenlijk? Democratie bestaat al sinds de Oude Grieken. Tegenwoordig zijn er verschillende vormen van democratie, zoals parlementaire democratie en presidentiële democratie Namelijk een referendum dat de bevolking de mogelijkheid geeft om nationale wetten die zijn aangenomen in de Tweede en Eerste Kamer te verwerpen. Het bindend correctief referendum. Dit is een echte noodrem op de democratie. Goedkeuring van internationale verdragen is uitgezonderd van deze wet. Dit is in lijn met de wens van het D66-congres Het referendum als gevaar voor de representatieve democratie, de positie is oud en bekend. De argumenten en feitelijke basis ervoor zijn echter zeer aanvechtbaar, en verre van overtuigend

Debat afschaffen referendum: 'Zwarte dag voor de democratie

Referendum. Een volksraadpleging, een volksstemming. Bij een referendum geeft het parlement en/of de regering het volk de kans om zich door middel van een stemming uit te spreken over een bepaalde wetgeving, een project of een staatshervorming. Een referendum kan bindend zijn, dan heeft het parlement geen andere keuze dan zich aan de wil van. Als de meerderheid bij gelegenheid direct democratisch wil beslissen - en volgens peilingen wil ongeveer 80 procent van de Nederlanders dat - Dit geldt ook voor veel andere westerse landen. en dit wordt door een elite niet toegestaan, dan kan je dat geen democratie noemen. Referendum unlimite

Volgens Henk Krol gaat het hier niet alleen om het schrappen van het raadgevend referendum maar om een regelrechte aanval op de democratie. En nota bene met een drietrapsraket, zei Henk Krol en hij telde hardop: Ten eerste wordt de kleinst mogelijke stap op weg naar meer directe democratie de kop in gedrukt Het aan GeenStijl gelieerde actiecomité GeenPeil verzamelde samen met het Forum voor Democratie en het Burgercomité-EU voldoende handtekeningen om een raadgevend referendum over het verdrag op.

300.000 handtekeningen, vóórdat de Senaat het referendum laat sneuvelen. Het kan, als je ons helpt. Teken ook, en stuur de oproep door. Laat nog een, twee of een miljoenmiljard anderen tekenen voor een referendum over de donorwet Het verplichte referendum bestaat niet in alle steden, maar het facultatieve referendum en het initiatief komen overal voor. Over het algemeen is de directe democratie veel verder ontwikkeld in Duitstalig Zwitserland dan in het Franstalige gedeelte, waar de Franse revolutie met haar nadruk op vertegenwoordigende democratie in sterkere mate invloed heeft gehad Wij zijn geen voorstander van referenda. Het probleem met referenda is dat ze complexe problemen terugbrengen tot een simpel 'ja' of 'nee'. Daardoor kunnen mensen met opbouwende kritiek een wetsvoorstel alleen helemaal afschieten of helemaal omarmen. Een referendum gaat ook niet goed samen met de vertegenwoordigende democratie

Remkes: bindend referendum versterkt democratie

Nederland is een indirecte democratie. In de Nederlandse Grondwet komt het begrip democratie echter niet voor. Pas in Artikel 50 van de Nederlandse Grondwet wordt er gesproken van volksvertegenwoordiging. Artikel 50 luidt: 'De Staten-Generaal vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk.' Dit artikel is de grondwettelijke basis voor de vertegenwoordigende democratie van Nederland Referendum heeft toegevoegde waarde in gemeentelijke democratie. Het nationaal referendum ligt onder vuur als instrument binnen de Nederlandse democratie. Maar wanneer gemeenten referenda uitschrijven, werken ze door de bank genomen wel. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Koen van der Krieken, die op vrijdag 18 oktober promoveert aan. over democratie, inclusief doelen die daaraan gekoppeld zijn, en mede op basis van empirische bevindingen over het functioneren van referenda in de praktijk, een gefundeerd oordeel over het nut van het referendum als democratisch instrument kunnen formuleren (zie bijvoorbeeld Van der Meer, 2017) Hoe referenda de parlementaire democratie versterken. Het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne heeft tot talloze discussies geleid. Het associatieverdrag zou geen geschikt onderwerp zijn voor een referendum. De al dan niet oprechte motivatie van het voor- en tegenkamp werd - heen en weer - openlijk betwijfeld Het 'anonieme' referendum van Forum voor Democratie is helemaal niet zo anoniem. Het systeem dat de stemmen verwerkt weet de volledige namen, e-mail- en internetadressen van alle stemmers, ondanks.

Voorkom Californische toestanden na dit referendum. Ze kunnen een democratie versterken, zie Zwitserland, of verstikken, zoals in Californië. Tijd voor een eigen plan voor referenda, schrijft. Referendum in Bolivia: test voor de democratie 08 februari 2016 De Bolivianen spreken zich op 21 februari in een referendum uit over een grondwetswijziging. Op 11 februari organiseert de Leidse universiteit hierover een conferentie 'Het referendum lijkt, zeker tegenwoordig, meer op een projectiescherm van maatschappelijk ongenoegen dan dat het een wezenlijke bijdrage levert aan prudente en gedragen besluitvorming', schrijft bijvoorbeeld de Commissie Toekomstgericht lokaal bestuur in een van die rapporten, Op weg naar meervoudige democratie (2016)

Waarom een referendum slecht is voor de democratie

Een referendum over de afschaffing van het referendum, dus. Minister Ollongren poogt zo'n referendum te blokkeren met juridische trucs die een minister onwaardig zijn en die strijdig zijn met de wet. Daar komen wij met deze zaak tegen op. Ook de minister moet zich aan de wet houden, aldus Niesco Dubbelboer, woordvoerder van Meer Democratie Baudet blij met referendum FvD 'ondanks dat coupplegers al zijn opgestapt' Thierry Baudet is blij dat er een ledenraadpleging komt over de toekomst van Forum voor Democratie Deze week stemde een meerderheid van de Tweede Kamer voor de afschaffing van het correctief raadgevend referendum. Opvallend is dat D66 ook tegen stemde, ter..

Nederlander gelooft in democratie, maar klaagt over

Een referendum is anti-democratisch - Gemeente

In een democratie mag het volk meepraten over wat er moet gebeuren. Soms door middel van een referendum: de regering vraagt dan aan het volk of ze ergens voor of tegen zijn. Stemmen maar Referendum = democratie = demo (volk) cratie (heerst) er is GEEN democratie wel een particratie. Trude Herr 2 jaar geleden Log in om te reageren. Een rare bewering @Siemien, Een referendum vindt. Referendum democratisch. 09 sep. 2015 in WAT U ZEGT. Kopieer naar clipboard. Eén keer gekozen en vier jaar iets anders doen dan waarop men gekozen is,. Een referendum of volksraadpleging is een stemming waarin de burgers van een democratische rechtsstaat de mogelijkheid hebben om invloed uit te oefenen op de wetgeving, bepaalde besluiten of andere zaken van algemeen belang van een bepaalde overheid.. Er zijn verschillende soorten referenda. Een raadplegend referendum is bedoeld om de mening van burgers te vragen

Forum voor Democrati

Forum voor Democratie zegt aangifte te zullen doen van een poging het computersysteem te hacken waarmee de partij een referendum heeft georganiseerd. Leden zouden daarin hun stem anoniem kunnen. Het lokale referendum in Nederland, 1906-2018' van Koen van der Krieken, die op vrijdag 18 oktober promoveerde aan Tilburg University. Volgens Van der Krieken laat de lokale praktijk zien dat het referendum wel degelijk past binnen een vertegenwoordigende democratie als de Nederlandse parlementair-democratisch ontwikkelde wetgeving corrigeren vraagt een zware bewijslast. De lat wordt hoog gelegd, zij het niet onrealistisch hoog in de visie van de Staatscommissie (p. 153). • Voor een 'inleidend verzoek' tot het houden van een bindend correctief referendum moet binnen vier weken een minimum van 5.000 handtekeninge

Directe democratie - Wikipedi

Een referendum - mits aangenomen - vergroot het maatschappelijk draagvlak voor een Europese Grondwet. Als er geen referendum komt, bestaat het gevaar dat burgers de indruk krijgen dat alles in de achterkamers van de Tweede Kamer beslist wordt. Dit zou schadelijk zijn voor de democratische legitimiteit van het nieuwe verdrag. * 3 Referendum over Lithse polder speerpunt nieuwe partij Dynamisch Democratisch Oss Oss heeft er een nieuwe politieke partij bij. Dynamisch Democratisch Oss (DDO) doet de komende gemeenteraadsverkiezingen mee en zet vol in op het houden van een referendum over de Lithse polder Referendum sleepwet overwinning voor democratie Want het referendum zélf wordt afgepakt. Terwijl het referendum over de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten - in de volksmond 'sleepwet' genoemd - juist een overwinning van de directe democratie is, stelde Kamerlid Henk Krol

Red het referendum! Meer Democrati

DEN HAAG (PDC) - Hoe heeft de politiek gereageerd op de coronacrisis? Hebben onze democratie en rechtsstaat stand gehouden in het voorjaar van 2020? Dat is het onderwerp van bundel 14 van het Montesquieu Instituut, Coronacratie: Rechtsstaat en democratie in tijden van crisis. Een eerste balans, onder redactie van Jan Schinkelshoek en Aalt Willem Heringa Het referendum hoort bij een moderne democratie. Er is een ruime meerderheid in zowel het parlement als onder de bevolking om het referendum te behouden. Een grote meerderheid van de burgers is volgens onderzoeken al decennia voorstander van het referendum

Parlementarisme et élections - Par ici la démocratie

Begrippenlijst t.a.v. referenda en directe democratie ..

Afschaffing referendum is niet het einde van de democratie. De afschaffing van het raadgevend referendum verdient qua proces geen schoonheidprijs, daar kunnen we kort over zijn. Maar dat de gehele oppositie nu doet alsof de democratie wordt afgeschaft, is bizar, dat laat het simpele voorbeeld met het gezin al zien Het is een vorm van 'deliberatieve democratie', democratie gebaseerd op overleg en besluitvorming tussen burgers. Dit filmpje legt in 3 minuten uit wat deliberatieve democratie is. De deelnemers aan een burgerberaad vormen een dwarsdoorsnede van de samenleving, Op de website van het Franse burgerberaad over klimaat kan je zien hoe die groep was samengesteld

Le prix de la démocratie : entretien avec Julia CagéLe Bêtisier de Maastricht - Les ObservateursLes caractéristiques d'un État démocratique, l'exemple deLettre ouverte d’un charlatan de l’écologie à un

Dit daar de directe invloed die de kiezer heeft via een referendum de democratie zou versterken en de kloof tussen burger en politiek zou verkleinen. Gebleken is echter dat, zeker op lokaal niveau, niet alleen de opkomstpercentages tegenvallen, maar ook dat mensen die tegen iets zijn een stuk gemotiveerder zijn om te gaan stemmen dan voorstanders 'Democratie is van burgers' Om burgers écht invloed te kunnen geven, schiet het burgerinitiatief tekort en is een bindend referendum dus noodzakelijk, meent SP'er Ronald van Raak. Democratie is niet van ministers en niet van Kamerleden, die is van burgers referendum. Kan het raadgevend referendum de Neder-landse democratie een positieve impuls geven? Tien jaar geleden werd de 'Euro-pese Grondwet' door 62 procent van de Nederlandse kiezers in een referendum weggestemd. Na dit - eveneens - krach-tige 'nee' beloofden regering en politieke partijen dat er een breed maatschappelij Bouw aan de democratie met burgers: nieuwe kansen voor het lokale referendum. Den Haag: Nicis College voor Stedelijke Innovatie; Hendriks, F. (2012). Democratie onder druk: over de uitdaging van de stemmingendemocratie. Amsterdam: Van Gennep. 4 Deze voorspelling is gebaseerd op de Nederlandse referendumtrend (zie verderop)

 • NaSk vmbo.
 • Bay Retriever puppies.
 • Image to knitting chart.
 • Aftreksel van paardenstaart.
 • Vogels op Kos.
 • Paarse ogen aandoening.
 • UP 210 Brico.
 • Overnachten appelpop.
 • Beste tattoo Gent.
 • Wiki God Save the Queen.
 • Dian Fossey leven.
 • Marvel Glazen.
 • Klinisch Interview PTSS scores.
 • Dutch Birding gallery.
 • Emilie Schindler.
 • Makita Fietspomp.
 • Waar gaat de Openbaring van Johannes over.
 • Matthew Daddario Esther Kim.
 • Bruidsstyling Rotterdam.
 • Unity NL radio.
 • Vieze Jack echte naam.
 • Vaartijden pont Eck en Wiel.
 • Lamp voor schimmenspel.
 • Panthera leo L.
 • Das Kapital Page count.
 • Lounge 8 Nijnsel.
 • Sterfdag vader.
 • Son of Frankenstein.
 • Wet educatie en beroepsonderwijs betekenis.
 • Nightborne mount.
 • Roerei ontbijt.
 • Zuid Macedonië.
 • Bandana Mannen.
 • Lavash recept.
 • PowerPoint gratis.
 • Finn Wolfhard lengte.
 • Voorzetglas open haard.
 • Verband aanleggen bovenbeen.
 • Convergent divergent denken.
 • Black en Decker KA280K schuurpapier.
 • Aandachtstraining hond.